تلفن دفتر مرکزی: 02122099802

6 واحدی بلوار دریا

6 واحدی بلوار دریا

6 واحدی بلوار دریا

شهر: (تهران)
سال اجرا: 1399
سیستم تهویه: فن کویل