تلفن دفتر مرکزی: 02122099802

10 واحدی گیشا

10 واحدی گیشا

10 واحدی گیشا

شهر: (تهران)
سال اجرا: 1399
سیستم تهویه: داکت اسپلیت