تلفن دفتر مرکزی: 02122099802

10 واحدی احمدآباد

10 واحدی احمدآباد

10 واحدی احمدآباد

شهر: (خراسان رضوی)
سال اجرا: 1399
سیستم تهویه: داکت اسپلیت